รับทำเว็บ,ทำเว็บไซต์,รับเขียนโปรแกรม ,เขียนโปรแกรม , บริษัทรับทำเว็บ ,รับทำเว็บไซต์ ,พื้นที่ทำเว็บ, รับทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,จัดทำเว็บไซต์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

:: InterSite Group ::

........................


 

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำศูนย์บริหารฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลออนไลน์  ตามโครงการอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (www.democracythailand.com)
 

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี     เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” นายกรัฐมนตรีได้ลงนามออนไลน์สมัครเป็นสมาชิก อสพป. ผ่านโครงการพัฒนาศูนย์บริหารฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลออนไลน์ตามโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (www.democracythailand.com ) และนายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบเข็มกลัด อสพป. ให้แก่นายกรัฐมนตรีในฐานะสมัครเป็นสมาชิก อสพป. คนแรกของประเทศไทย
 

     ระบบสมัครโครงการอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย

ระบบลงนามออนไลน์ ตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อองค์ในหลวง    

นายมาโนช โพธิ์พระยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานในฐานะบริษัทฯ ผู้จัดทำโครงการฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2550  และโครงการ “อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย” จะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้โครงกาพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมการปกครองจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริหารฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลออนไลน์ตามโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (
www.democracythailand.com
) นี้ขึ้นมา

(1) เพื่อให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามาร่วมลงนามออนไลน์ ตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อองค์ในหลวง เพื่อความจงรักภักดีเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 
(2) เพื่อรองรับการเข้าใช้งานระบบ ของอำเภอ/กิ่งอำเภอ(876 อำเภอ) จังหวัด (75 จังหวัด) สำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร (50 เขต) ทั่วประเทศ  และสร้างอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านคน ผ่าน
ระบบออนไลน์ ศูนย์บริหารฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลออนไลน์ตามโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

(3) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ตระหนัก และรับผิดชอบต่อการเลือกคนดีไปเป็นนักการ เมืองเกิดอัตลักษณ์ทางการเมืองใหม่ที่ ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไทย การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและจะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(4) เพื่อไขปัญหาออนไลน์จากเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ Call Center ผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่ราชการและประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

(5) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ โดยให้จังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ เทศบาล มีช่องทางการรายงานรับรองโครงการอาสา สมัครพัฒนาประชาธิปไตย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กลับมายังกรมการปกครอง และมีการติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าของโครงการที่สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนมีฐานข้อมูลประกอบการรายงานที่ถูกต้องและแม่นยำ
 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  


 


 


พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี     เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ “ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไทย” บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเตรียม   ความพร้อมของประชาชนในการลงประชามติ รับร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมทั่วประเทศ ส่วนกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งผู้เข้าร่วมประมาณ 331 คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอิสระ ผู้บริหารระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ไปยังส่วนภูมิภาค ซึ่งได้จัดกิจกรรม    ในจังหวัดจันทบุรี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่

กระทรวงมหาดไทยได้จัด “โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2550” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) เพื่อเป็นการเตรียมประชาชนให้พร้อมสำหรับออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น (3) เพื่อพัฒนาการเมือง   การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยให้ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไทย อย่างแท้จริง โดยกำหนดสร้างวิทยากรแม่ไก่ จำนวนประมาณ 7,000 คน ให้ไปจัดตั้งและฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล/ชุมชน จำนวนประมาณ 45,000 คน เพื่อสร้างอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ ให้เป็นผู้ขยายผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน เพื่อช่วยกันทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง


รับทำเว็บ | รับเขียนโปรแกรม | เว็บ Hosting | ระบบสารสนเทศภาครัฐ | รับทำเว็บไซต์ | โปรโมทเว็บ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright 2002 All rights reserved @ www.interSite.co.th
บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823   Email: contact@intersite.co.th